Dev: Pimp Poncho

ModSlots0
HypothermalResist100
HyperthermalResist100