Jacket

upperbodychestclothing

ModSlots1
HypothermalResist14
HyperthermalResist2